Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de websites van de onderneming Pfizer NV/SA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Pleinlaan 17, B-1050 Elsene, RPR Brussel 0401.994.823 (hierna “Pfizer”). Gelieve deze gebruiksvoorwaarden nauwkeurig te lezen en na te kijken voordat u deze website gebruikt of betreedt. Door deze website te gebruiken of te betreden, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en dat u ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken, noch betreden.

1. Gebruik van de website

De informatie en diensten die op deze website worden verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor het aanvullen van schalen en laten uw arts toe uw dossier te beheren, en de inhoud van deze website zal enkel kunnen geraadpleegd worden door u en uw arts en/of zijn verpleegkundigen. De toegang wordt u verleend op uw aanvraag. Uw persoonsgegevens zullen behandeld worden voor de doeleinden en onder de voorwaarden beschreven in de « Privacyverklaring ». Uw toegang tot de informatie op deze site en het gebruik dat u ervan maakt zijn onderworpen aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u deze gebruiksvoorwaarden en de «Privacyverklaring» zonder beperkingen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Inhoud

Pfizer zal zich op een redelijke manier inspannen om nauwkeurige en actuele informatie op te nemen op deze website. We geven echter geen waarborgen voor en maken geen enkel betoog over de accuraatheid, gangbaarheid, geldigheid of volledigheid van de geleverde informatie. U aanvaardt dat het gebruik van de website en haar inhoud onder uw verantwoordelijkheid valt. Pfizer biedt geen enkele expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van, maar zonder beperking, de garanties betreffende de handelskwaliteit en de geschiktheid van de koopwaren, goederen of diensten voor een bepaald gebruik.

Noch Pfizer, noch een andere partij betrokken bij de creatie, productie of levering van deze site kan verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade, met inbegrip van, maar zonder beperking, elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade of incident als gevolg van de toegang tot de website, van het gebruik van de site of van het onvermogen of de onmogelijkheid om de site te gebruiken, of van een fout of vergetelheid in de inhoud ervan. Deze beperking omvat de schade veroorzaakt aan uw informaticamateriaal en de virussen die uw computer of uw programma’s kunnen infecteren.

3. Privéleven

De Pfizer Privacy Policy geeft u alle mogelijke informatie over uw rechten en verantwoordelijkheden aangaande de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld. Wilt u dit privacybeleid lezen? Klik dan hier.

4. Externe websites en links naar derden

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze sites worden beheerd door derden waarover Pfizer geen controle heeft. Deze links worden u uitsluitend aangeboden als dienstverlening.

Op dezelfde manier kan deze website ook toegankelijk zijn via externe links van derden waarover Pfizer geen controle heeft. Pfizer geeft geen enkele garantie en uit haar voorbehoud over de juistheid, geldigheid, relevantie en volledigheid van alle informatie die u op deze websites kunt vinden.

Pfizer kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schadegevallen, verliezen, letsels of verwondingen die het gevolg zijn van de inhoud van deze informatie. De aanwezigheid van een link naar een website beheerd door een derde partij impliceert geenszins een goedkeuring door of aanbeveling van Pfizer.

5. Medische informatie

Deze website bevat onder andere algemene informatie die verwijst naar diverse medische problemen en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld ter vervanging van advies dat verstrekt wordt door een arts of om het even welke andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Aangezien elk patiënt karakteristieken vertoont, is het absoluut noodzakelijk dat elke beslissing op het vlak van gezondheidszorgen genomen wordt in samenspraak met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

6. Voorspellende informatie

Deze website kan voorspellende informatie bevatten die onderhevig is aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de effectieve resultaten verschillen van de voorspellingen. Hiertoe behoren ook risico’s die gedetailleerd worden in de jaarverslagen van Pfizer of haar filialen die gedeponeerd zijn bij de SEC of Securities and Exchange Commission, inclusief het meest recente rapport dat bij de SEC werd gedeponeerd.

7. Niet-vertrouwelijke informatie

Onder voorbehoud van enige strijdig beding in onze Privacyverklaring, zal elke communicatie of elke andere informatie die u van ons ontvangt via onze website of eender welk ander middel, of die u ons opstuurt op deze site via elektronische mail of eender welk ander middel, zoals vragen, commentaar, suggesties of gelijkaardige boodschappen, beschouwd worden als niet-vertrouwelijk, behalve in de gevallen waarin het tegendeel expliciet werd overeengekomen. Pfizer zal dan ook geen enkele verplichting hebben ten aanzien van deze informatie. Pfizer zal vrij zijn om eender welke ideeën, concepten, expertises en technieken die in deze communicaties vervat zijn, te gebruiken met eender welke bedoeling, met inbegrip van, maar zonder zich daartoe te beperken, de ontwikkeling, productie en op de markt brengen van producten.

8. Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle productnamen, al dan niet met hoofdletter geschreven of vergezeld van de afkorting van gedeponeerd handelsmerk, handelsmerken van Pfizer, haar filialen, aanverwante bedrijven of verleners van licenties of octrooien en joint-venture partners. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of om het even welk andere materiaal – tenzij de toestemming daartoe gegeven wordt – is uitdrukkelijk verboden en kan een schending inhouden van de wetten op de auteursrechten, op de handelsmerken, op de bescherming van het privéleven, alsook op de regels en statuten inzake reclame en communicatie. Pfizer zal haar intellectuele eigendomsrechten actief en offensief verdedigen, met gebruikmaking van alle door de wet toegestane middelen.

9. Auteursrechten

De volledige inhoud van de website is beschermd door de wetgeving betreffende de auteursrechten. De inhoud van deze website mag niet gekopieerd worden, tenzij voor individueel, niet-commercieel gebruik en met behoud van alle vermeldingen van copyright of intellectuele eigendom. De inhoud van de website mag vervolgens niet opnieuw gekopieerd, gereproduceerd of op eender welke andere manier verspreid worden. Met uitzondering van de hierboven uitdrukkelijk voorziene voorwaarden mag u – zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pfizer – geen informatie, teksten of documenten van deze website of een deel ervan kopiëren, tonen, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, heruitgeven en versturen, ongeacht het gebruikte middel, zij het elektronisch of op een andere manier. Dit verbod geldt ook voor het creëren van eender welk werk op basis van de afbeeldingen, teksten of documenten van deze website.

10. Toepassingsgebied

Deze website en zijn inhoud zijn ontworpen in overeenstemming met de wetten en reglementeringen van toepassing in België en Luxemburg. Andere landen kunnen andere wetten hebben, andere vereisten inzake reglementering en medische praktijken die verschillen van degenen die van toepassing zijn in België en Luxemburg. Deze site bevat links naar andere websites die ontwikkeld zijn door de verschillende divisies en filialen van Pfizer, waarvan sommigen buiten België en Luxemburg gevestigd zijn. Deze sites kunnen informatie bevatten die uitsluitend geldig is en van toepassing is in het land van de divisie of het filiaal waarvoor deze site in kwestie werd ontwikkeld.

11. Schadeloosstelling

U aanvaardt Pfizer, de leden van haar raad van bestuur, haar directeurs, werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers, alsook al haar mogelijke partners te beschermen, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen/van alle mogelijke verliezen, uitgaven, schadegevallen en mogelijke kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten die het gevolg zijn van inbreuken die u op onderhavige gebruiksvoorwaarden hebt gepleegd.

12. Toepasselijk recht

De onderhavige gebruiksvoorwaarden en uw toegang tot en gebruik van de website zijn onderworpen aan het Belgisch recht, zonder rekening te houden met de principes van internationaal privaatrecht. Elke actie, operatie of wettelijke maatregel in verband met deze website zal uitsluitend door een bevoegde Belgische rechtbank beslecht worden.

13. Varia

Indien een bepaling van de onderhavige gebruiksvoorwaarden onwettelijk, nietig of onafdwingbaar zou zijn, zal deze bepaling als niet-geschreven geacht worden, zonder daarbij de afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen aan te tasten. Pfizer behoudt zich het recht voor om het materiaal van deze website te wijzigen of te verwijderen, en dit op eender welk moment.

 

Pfizer NV – SA

Boulevard de la Plaine 17

B – 1050 Ixelles (Brussels)

B.T.W. – T.V.A. – VAT: BE 0401.994.823

RPR Brussel / RPM Bruxelles

Bank – Banque : 432-4016512-79